Zápisný lístok – Dospelí

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie stravník uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
Prosíme stravníkov pri úhradách bankovým prevodom používať svoj vlastný „variabilný symbol - VS“ – je to dôležitý údaj pre identifikáciu platby.
Forma úhrady:
Bankovým prevodom na účet číslo: SK03 7500 0000 0040 2491 1202
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. V prípade pondelku najneskôr v piatok do 14.00 hod.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania prípadne odhlasovania:
ZŠ Gyulu Szabóamail: gastrods.cat@dunstreda.sktel: +421 907 198 477
ZŠ Jilemnickéhomail: gastrods.jil@dunstreda.sktel: +421 905 655 080
MŠ Októbrovámail: gastrods.okt@dunstreda.sktel: +421 907 644 486
ZŠ Kodályamail: gastrods.kod@dunstreda.sktel: +421 918 335 468
ZŠ Smetanov hájmail: gastrods.smet@dunstreda.sktel: +421 917 860 929
ZŠ Vámbéryhomail: gastrods.vamb@dunstreda.sktel: +421 910 388 993
Vyhlasujem, že dávam súhlas spoločnosti Gastro DS, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.